Privacybeleid

Voorlaatste versie: 16 Mei 2023
Aangepast: 19 juni 2023

De website groenehartkoerier.nl  is eigendom van Stichting Groene Hart Koerier. De stichting biedt online nieuws en informatie aan met betrekking tot de vier dorpen Benthuizen, Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn, alle vier kernen van de gemeente Alphen a/d Rijn.

Stichting Groene Hart Koerier heeft een bestuur dat toeziet op de doelstellingen en financiën van de stichting en dat toeziet op juiste naleving van voorliggend Privacyreglement.

De redactie, verslaggevers en informatieleveranciers van de Groene Hart Koerier zijn inwoners van de dorpen, die op vrijwillige basis taken verrichten voor het uitbrengen van nieuws en informatie op de website. Een eindredacteur is verantwoordelijk voor de inhoud van de website groenehartkoerier.nl.

Wanneer u gebruikt maakt van een van de diensten van de Stichting Groene Hart Koerier, dan worden uw persoonsgegevens verwerkt. Dit gebeurt op verschillende manieren, voor verschillende doeleinden en de Stichting Groene Hart Koerier houdt verschillende bewaartermijnen aan. In het onderstaande wordt onder ‘gegevens’ ook persoonsgegevens verstaan. Kijk hieronder welke categorie op u van toepassing is:

Ontvanger van e-mail van de Groene Hart Koerier

Indien u daar toestemming voor geeft, gebruikt Stichting Groene Hart Koerier uw e-mailadres om een algemene of gepersonaliseerde nieuwsbrief en/of informatie te kunnen toezenden. Wij bewaren uw e-mailadres voor het versturen van e-mails totdat u uw toestemming intrekt.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor het versturen van de e-mail of uw toestemming intrekken via de knop ‘afmelden’ onderaan de e-mail.

In onze e-mails maken wij gebruik van technieken die de effectiviteit van onze diensten meten en ons helpen de e-mails te verbeteren.

Adverteerder of informatieleverancier bij de Groene Hart Koerier

Stichting Groene Hart Koerier gebruikt de door u verstrekte contactgegevens om uitvoering te geven aan de met u gemaakte afspraken ten aanzien van het plaatsen van een advertentie, of een aangeleverd bericht. Uw gegevens worden niet langer dan nodig is voor de uitvoering van deze dienstverlening bewaard tot maximaal twee jaar na afloop van het laatste verzoek tot publicatie van een advertentie of bericht.

Beveiliging gegevens

Stichting Groene Hart Koerier maakt gebruik van veiligheidsprocedures en beveiligingssoftware voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens, fraude te voorkomen en storingen te registreren. Indien er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met ons op via info@groenehartkoerier.nl.

Indien onze beveiligingssoftware van mening is dat er sprake is van verdachte handelingen, zal het volledige IP-adres gelogd worden en deze zal voor een periode van 30 dagen bewaard worden.

Gegevensverstrekking aan derden

Voor het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden vraagt Stichting Groene Hart Koerier altijd uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij er sprake is van één van de gevallen zoals hieronder beschreven.

Stichting Groene Hart Koerier schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in de rol van verwerker. Al onze verwerkers worden verplicht om uw persoonsgegevens te beschermen. Met onze verwerkers sluiten wij overeenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen.

In speciale gevallen kunnen wij, zonder uw toestemming daartoe, persoonsgegevens (IP-adres, inzendingen formulieren) aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen of handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze diensten te garanderen.

Tot slot kunnen we bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht of hoeveel gebruikers op een bepaalde advertentie hebben geklikt. Aan de hand van deze gegevens kunt u niet worden geïdentificeerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@groenehartkoerier.nl.

Stichting Groene Hart Koerier zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of aanpassing reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Stichting Groene Hart Koerier de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Stichting Groene Hart Koerier stuurt u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien Stichting Groene Hart Koerier (een deel van) de betreffende persoonsgegevens niet heeft verwijderd, stuurt Stichting Groene Hart Koerier u een bericht met toelichting waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

Indien Stichting Groene Hart Koerier niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering betrekking heeft, kan Stichting Groene Hart Koerier u vragen om uw verzoek (nader) te specificeren. De uitvoering van het verzoek wordt dan opgeschort totdat u de (nadere) specificatie heeft verstrekt. Voor de gegevens van uw verzoek kan de Stichting Groene Hart Koerier alle bij haar bekende gegevens over u gebruiken, waaronder gegevens die gekoppeld zijn aan uw account.

U kunt door middel van het sturen van een bericht aan info@groenehartkoerier.nl bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden of andere verwerkingen.

Cookies

Stichting Groene Hart Koerier maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies om het bezoek aan de website te optimaliseren. U kunt om die reden uw cookie-instellingen niet aanpassen met uitzonderingen van de mogelijkheden die uw webbrowser biedt. Zie voor meer informatie het Cookiebeleid.

Analytics

Stichting Groene Hart Koerier maakt gebruik van Matomo Analytics om het websitebezoek te analyseren. Gegevens worden geanonimiseerd verzameld en niet gebruikt voor andere doeleinden dan analyse.

Wijzigingen

Stichting Groene Hart Koerier behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Controleer daarom regelmatig het privacy statement voor eventuele aanpassing.

Vragen of klachten

Voor vragen of klachten over uw gegevens en de bescherming van uw privacy kunt u contact opnemen met het bestuur van de Stichting Groene Hart Koerier via info@groenehartkoerier.nl. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Lalau
Cropped De Egel Logo 2048x1394
Ammerlaan
Loopcentrum 200200 Groenehartkoerier 06092022 1