OSO zoekt lid voor Werkgroep Huisvesting en bestuurslid Zorg & Welzijn

Het OSO (Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties) Gemeente Alphen aan den Rijn zet zich in voor een seniorenvriendelijke gemeente. Voor twee belangrijke functies zijn zij op zoek naar vrijwilligers die zich actief willen inzetten voor seniorenhuisvesting en voor Zorg & Welzijn.

Commissie Wonen

Speerpunt van de commissie Wonen is realisatie van meer betaalbare woningen die geschikt zijn om er tot op hoge leeftijd in te kunnen blijven wonen.  Belangrijk is dat deze woningen toegankelijk zijn, er voorzieningen in de buurt zijn en dat men er makkelijk contact kan leggen met anderen. De commissie stimuleert dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Zij adviseren daartoe over woningaanpassingen en hulpmiddelen, al dan niet op grond van de Wmo.
De commissie dringt bij gemeente en woningcorporaties aan op het ontwikkelen van voldoende levensloopbestendige appartementen. Ook worden bouwondernemingen aangemoedigd tot het ontwikkelen van voor senioren geschikte woningen. Met initiatiefgroepen wordt overleg gevoerd om te komen tot andere woonvormen zoals ‘hofjeswoningen’ die voor een deel zelfvoorzienend zijn. 

GEZOCHT:  Lid van de werkgroep Huisvesting Benthuizen, Hazerswoude en Koudekerk

De Commissie Wonen zoekt een lid voor de werkgroep die zich specifiek bezighoudt met de woonwensen voor senioren in de vier dorpen.  De werkgroep volgt onder meer de raads(commissie) vergaderingen over dit onderwerp en wordt met haar kennis en inbreng als een serieuze overlegpartij gezien.

Heeft u belangstelling om lid van de werkgroep te worden, of wilt u meer informatie, neem dan contact opnemen met Pieter Verkade, voorzitter van de OSO commissie wonen: arch.p.verkade@planet.nl. Meer informatie over OSO is te vinden op oso-alphen.nl.

Commissie Zorg en Welzijn

De Commissie Zorg & Welzijn ziet het als haar taak om mede zorg te dragen voor het op een waardige manier ouder kunnen worden in de Alphense samenleving, wat je inkomen of achtergrond ook is. Omzien naar elkaar en het verstevigen van sociale cohesie staan centraal.

GEZOCHT:  Algemeen bestuurslid commissie Zorg en Welzijn

Voor deze commissie wordt een algemeen bestuurslid gezocht die wil meedenken over de ouderenzorg in onze gemeente en alles wat daarmee te maken heeft. Namens de commissie neemt het bestuurslid ook deel aan andere organisaties die zich met deze materie bezighouden, zoals op het gebied van Wmo en geldzorg, of wonen met zorg.

De Commissie vergadert eens in de zes weken. Er is een onkostenvergoeding van toepassing. Wij verwachten van het bestuurslid affiniteit met alles wat met ouderenzorg te maken heeft. Het zou mooi zijn, maar het is niet noodzakelijk wanneer met bovengenoemde werkvelden in het werkzame leven ervaring is opgedaan.  Heeft u belangstelling om lid van de commissie te worden, of wilt u meer informatie, neem dan contact op met Lyda de Jong, telefoon: 0172-436132, of e-mail naar l.edejong@ziggo.nl. Meer informatie over OSO is te vinden op oso-alphen.nl.

Misschien ook interessant?

Advertenties