Informatiemarkt voor raadsleden werd inwoners-bijeenkomst. Is vaker combineren een idee?

De voor Alphense raads(commissie)leden georganiseerde informatiemarkt over een nieuw dorpshuis in Hazerswoude-Rijndijk liep anders dan gepland. Door een foutieve aankondiging in het AD kwam vooral een grote groep inwoners op de bijeenkomst af. Het bleek achteraf nuttig dat inwoners hun zorgpunten rond de plannen nu al konden uiten.

Het college informeert raads(commissie)leden op regelmatige basis over de voortgang van lopende onderzoeken en projecten. Om het blikveld van de Alphense volksvertegenwoordigers te verruimen, worden deze bijeenkomsten tegenwoordig regelmatig op locatie georganiseerd. Dit keer was dorpshuis De Som het toneel om de politici voor te bereiden op het nemen van een beslissing over een belangrijk onderwerp voor Hazerswoude-Rijndijk, namelijk de locatiekeuze voor een nieuw dorpshuis met onderwijs en sport.

6 raadsleden en ruim 60 bewoners waren aanwezig

Haalbaarheidsonderzoek

In 2021 is de opdracht verstrekt om op zoek te gaan naar een nieuwe locatie voor de bouw van een dorpshuis. Dat ook andere gebouwen in het dorp aan vernieuwing toe zijn, is meteen meegenomen in de zoektocht. Het gaat om basisschool De Steijaert, het clubgebouw van voetbalvereniging Bernardus en sporthal De Cirkel. “Het onderzoek is in overleg met (toekomstige) gebruikers, het dorpsoverleg, de schooldirectie en schoolbestuur van de basisschool, de kinderopvang en voetbalvereniging Bernardus opgesteld,” aldus de gemeente. Eind vorig jaar is de haalbaarheidsstudie afgerond. De bijeenkomst was bedoeld om de vervolgstappen toe te lichten om tot een raadsbesluit te komen.

Drie mogelijke locaties

De raad wordt gevraagd een keuze te maken voor een van de drie locaties die zijn onderzocht. Het gaat om de locaties (1) scholeneiland,  (2) het gebied bij SV Bernardus, of (3) de ‘hub’ nabij het nieuw te bouwen NS-station langs de Gemeneweg. Ook zijn de globale investeringskosten weergegeven van de mogelijke varianten. “Op de huidige locatie van De Som, de Steijaertschool en De Cirkel is nagedacht over een herontwikkeling van woningbouw. De opbrengsten van deze mogelijke herontwikkelingen kunnen ingezet worden als dekking van het nieuwe Dorpshuis,” aldus de gemeente. De voorkeurslocatie van de bij het onderzoek betrokken toekomstige gebruikers is locatie Bernardus.

De voorkeursvariant bij SV Bernardus

8000 m2 met een verdieping

De heer Lee van het bureau dat de haalbaarheidsstudie heeft uitgevoerd, lichtte de voor- en nadelen van de drie locaties toe. Uitgangspunt is dat een oppervlakte van minimaal 8.000 m2 noodzakelijk is (ongeveer de grootte van een voetbalveld) en dat het complex één verdieping krijgt. Tevens is rekening gehouden met 75 parkeerplekken en nog eens 52 meer als voor de combinatie met de voetbalvereniging wordt gekozen. Met de ontsluiting van de locaties voor autoverkeer is in deze fase van het onderzoek nog geen rekening gehouden.

Kritische noten van de inwoners

De inwoners leggen met hun vragen een aantal hiaten in het uitgevoerde onderzoek bloot. De ontsluiting van een nieuw te bouwen complex is namelijk een heikel punt, want de wijk is met haar smalle straten niet berekend op veel verkeer. Hierdoor valt ‘scholeneiland’ al af als reële keuze. Ook bij locatie Bernardus zal ontsluiting een belangrijk aandachtspunt worden. De locatie aan de andere zijde van de Gemeneweg vinden de inwoners geen goede optie. “Het is gevaarlijk om kinderen hier over te laten steken om te gaan sporten. Ook is het niet handig omdat men er deels afhankelijkheid zal zijn van de bouw van het nieuwe station.” Eveneens vragen de inwoners expliciete aandacht voor een aparte plek voor de jeugd van 12-20 jaar: “Die hebben nu geen plek en het lijkt er op straks ook niet.”  Een andere opmerking die wordt gemaakt is: “Waarom moet alles persé bij elkaar op één locatie?  Scholen en sport kunnen in principe ook apart van de dorpshuisfuncties worden gehuisvest.” Die optie bekijken zat echter niet in de opdracht.

Vervolg

Op 21 mei staat het onderwerp bij het college op de agenda,  in juni wordt het in de raadscommissie besproken en op 4 juli besluit de gemeenteraad over de Kadernota en dan zal ook duidelijk worden welke variant men kiest voor de locatie en of er financiële dekking is voor de verdere uitwerking van het plan voor de gekozen locatie. Pas dan worden inwoners betrokken. Uit de grote belangstelling voor deze avond blijkt wel weer dat de behoefte van de inwoners is om in een veel eerder stadium hun zegje te kunnen doen. Misschien is het geen gek idee om het tegelijkertijd informeren van raadsleden en inwoners vaker te doen. Als raads(commissielid) zie je zo immers meer kanten van het vraagstuk belicht en dat kan helpen bij het maken van de juiste afweging.

Lees ook Nieuw dorpshuis Hazerswoude-Rijndijk bij Bernardus (7-1-2024)

Misschien ook interessant?

Advertenties