Algemene voorwaarden

Voorlaatste versie: 16 Mei 2023
Aangepast: 16 mei 2023

 

De website groenehartkoerier.nl  is eigendom van Stichting Groene Hart Koerier. De stichting biedt online nieuws en informatie aan met betrekking tot de vier dorpen Benthuizen, Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn, alle vier kernen van de gemeente Alphen a/d Rijn.

 

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers en gebruikers van de website groenehartkoerier.nl.

 

Gebruik van de website

De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van de website en dient zich te houden aan alle van toepassing zijnde wetten en regels.

Het is niet toegestaan om de website te gebruiken voor onwettige of ongeoorloofde doeleinden, of om de rechten van anderen te schenden.

De gebruiker is verantwoordelijk voor het nemen van alle noodzakelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat alle informatie, inhoud of software die wordt gedownload van de website groenehartkoerier.nl vrij is van virussen of andere schadelijke elementen.

De Stichting Groene Hart Koerier behoudt zich het recht voor om de toegang tot de website op elk moment en om welke reden dan ook te beëindigen of op te schorten.

 

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van de website groenehartkoerier.nl, inclusief maar niet beperkt tot tekst, foto's en video's, berusten bij de Stichting Groene Hart Koerier of haar licentiegevers. Het is de gebruiker niet toegestaan om deze inhoud te kopiëren, verspreiden, reproduceren of op andere wijze te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Groene Hart Koerier.

De Stichting Groene Hart Koerier behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website groenehartkoerier.nl op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, bij te werken of te verwijderen.

 

Aansprakelijkheid

De Stichting Groene Hart Koerier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van de website groenehartkoerier.nl of de inhoud daarvan. De Stichting Groene Hart Koerier streeft ernaar om correcte en actuele informatie te verstrekken, maar garandeert niet de juistheid of volledigheid van de informatie op de website.

 

Hyperlinks

De website groenehartkoerier.nl kan links bevatten naar andere websites en informatiebronnen die niet worden beheerd of gecontroleerd door onze redactie. De Stichting Groene Hart Koerier is niet verantwoordelijk voor de inhoud of juistheid van dergelijke websites of informatiebronnen.

 

Privacy

De Stichting Groene Hart Koerier hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van haar gebruikers. Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld en verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en het privacybeleid van de website.

 

Wijzigingen van de voorwaarden

De Stichting Groene Hart Koerier behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om deze voorwaarden regelmatig te controleren.

Door gebruik te maken van de website groenehartkoerier.nl stemt de gebruiker in met deze Algemene Voorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving.

 

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Door gebruik te maken van de website groenehartkoerier.nl stemt de gebruiker in met deze Algemene Voorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving.

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.